Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Näringsutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017–02–23

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:20.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnade information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 27 februari 2017.

Vid sammanträdet närvarade även ämnesråden Anna Törner och Martin Palm, kansliråden Fredrik von Malmborg, Eva Centeno Lopez samt Jenny Malmberg och departementssekreteraren Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet.

Vid mötet deltog även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämnden.

§ 3

Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU (NU22)

Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande om ren energi för alla i EU (KOM(2016) 860).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtande nr 22 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamöterna.

§ 4

Energipolitik (NU14)

Utskottet behandlade motioner om energipolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 823.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anser att kommissionens förslag som rör införandet av ett elektroniskt tjänstekort i flera delar är allt för långtgående och därmed strider mot proportionalitetsprincipen. Utskottet borde enligt vår mening därför ha lämnat ett utlåtande till kammaren innehållande ett motiverat yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens förslag till förordning om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 824.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD- och V-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anser att kommissionens förslag som rör införandet av ett elektroniskt tjänstekort i flera delar är allt för långtgående och därmed strider mot proportionalitetsprincipen. Utskottet borde enligt vår mening därför ha lämnat ett utlåtande till kammaren innehållande ett motiverat yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 8

Inkommande besök

Utskottet informerades om Litauens premiärminister Saulius Skvernelis planerade besök den 6 mars 2017.

§ 9

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 10

Information från regeringen

V-ledamoten begärde överläggning med regeringen om förslag till direktivet och förordningen om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort.

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om kommissionens förslag till dels direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort (KOM(2016) 823), dels förordning om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort (KOM(2016) 824).

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 16 mars 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:21

§ 1

§ 2-3

§ 4-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

X

Lise Nordin (MP)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

O

O

O

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.