Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Socialutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017-01-19

TID

09.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Generaldirektör Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om rapporten, Hittar vi hem? – En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga (rapport 2016:5). Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:20.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 januari 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 26 januari 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:21

§ 1-4

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

O

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

Christina Örnebjär (L)

X

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.