Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017–02-21

TID

11:00–12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet fick närvara under sammanträdet under punkt 2 på föredragningslistan

§ 2

FN-konferens om världshaven

Information om FN-konferens om världshaven från minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, politiskt sakkunnig Camilla Nevstad Bruzelius, departementssekreterare Daniel Pettersson och departementsråd Helen Ågren, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Ny strategi för humanitärt bistånd

Information om ny strategi för humanitärt bistånd från minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, kansliråd Niklas Wiberg och departementssekreterare Amanda Högberg, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Information om förutsägbarhet och humanitärt bistånd från minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, kansliråd Catharina Cappelin, departementssekreterare Tommy Löfgren, politiskt sakkunnig Sven Elander och ämnesråd Sofia Heine, samtliga från UD och departementssekreterare Magnus Frid från Justitiedepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:20.


§ 6 – § 13

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– föredragningar med företrädare från Migrationsverket och Concord sker på sammanträdet torsdagen den 23 februari 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari 2017 kl. 08:00

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 23 februari 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:21

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-7

LEDAMÖTER

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

O

O

O

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

O

O

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.