Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017-04-06

TID

08.45-08.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:120.

Ärendet bordlades.

§ 2

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete (AU12)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:93.

Ärendet bordlades.

§ 3

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:163 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse (dnr 1699-2016/17). Se bilaga 2.

§ 6

Övriga frågor

- Désirée Pethrus (KD) återrapporterade från besöket med Storbritanniens parlament den 31 mars 2017.

- Raimo Pärssinen (S), Christian Holm Barenfeld (M), Eva-Lena Jansson (S) och Désirée Pethrus (KD) återrapporterade från mötet med norska Stortinget den 4 april 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 april 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:22

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Jessika Roswall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.