Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Finansutskottets protokoll 2016/17:22

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:22

Datum

2017-01-17

Tid

11.00-11.55

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Revidering av regelverken om kapitaltäckning och krishantering

Överläggning hölls med Finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag till revidering av regelverken om kapitaltäckning och krishantering, KOM(2016)850-854.

Underlag för överläggningen utgjordes av fakta-PM 2016/17:39

och ett bakgrunds-PM, samt muntlig föredragning av Per Bolund.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

Vid överläggningen deltog även statssekreterare Ulf Holm och tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 2

Återhämtning och resolution av centrala motparter

Överläggning hölls med Finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag om återhämtning och resolution av centrala motparter, KOM(2016)856.

Underlag för överläggningen utgjordes av fakta-PM 2016/17:38 och ett bakgrunds-PM, samt muntlig föredragning av Per Bolund.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

Vid överläggningen deltog även statssekreterare Ulf Holm och tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade utskottet om kommissionens

avslutade förhandlingar om:

  • Penningmarknadsfonder och
  • Prospektförordningen.

Pågående förhandlingar om:

  • Gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen.

Vid informationen deltog även statssekreterare Ulf Holm och tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 4

Anmälningar

Planering

De preliminära sammanträdes- och ärendeplanerna för våren delades vid sammanträdet.

Besök från Georgiens finansutskott och Riksrevision den 25 januari

  • Ingela Nylund Watz (S) och Jörgen Andersson (M) anmälde sig till mötet, som kommer att handla om revisionsfrågor.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:21.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag 19 januari kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:22

– – –

§ 1-2

§ 3-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

-

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Hans Unander (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

-

-

Rolf Åbjörnsson (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

O

O

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.