Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Kulturutskottets protokoll 2016/17:22

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

Tisdagen den 21 mars 2017

TID

Kl. 11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:21 av den 14 mars 2017.

§ 2

Information från Statskontoret

Vikarierande generaldirektör Tony Malmborg, utredningschef Jessica Bylund och utredare Alexander Bjerner, Statskontoret, lämnade information om myndighetsanalys avseende Riksarkivet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Information om halvtidsöversynen

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, politiskt sakkunnige Ulf Dernevik, tf. enhetschef Jon Dunås och kansliråd Anna-Karin Adolfsson, Kulturdepartementet, informerade om halvtidsöversynen med public service-företagen samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om arbetsplaneringen för vårens arbete i utskottet.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00–12.00 i form av en offentlig utfrågning i Förstakammarsalen på temat Framtidens public service.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:22

– – – §§

1

2–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

D

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

D

Vikström, Anna (S)

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.