Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Näringsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017–03–16

TID

10.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information om aktuella handelspolitiska frågor.

Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Magnus Rydén, kansliråden Hilda Sandberg och Mikael Anzén samt

departementssekreterarna Johan Henriksson och Christina Weibull, Utrikesdepartementet.

§ 3

Näringspolitik (NU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 12 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 2 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 4 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 5 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 6 av KD-ledamoten,

vid punkt 7 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 8 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 9 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 10 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten,

vid punkt 11 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 12 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 13 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 14 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten.

§ 4

Riksrevisionens rapport om statligt stöd till innovation och företagande (NU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:79 om Riksrevisionens rapport om statligt stöd till innovation och företagande samt motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 11 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna.

§ 5

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (NU15)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:117 om ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter KOM(2016) 863.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen.

Enligt vår bedömning är förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen då det i fler avseenden är allt för långtgående och därigenom strider mot proportionalitetsprincipen.

§ 7

Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar

Utskottet fattade beslut om att uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010–2012 ska tryckas och ges ut i serien Rapporter från riksdagen.

Utskottet fattade beslut om att genomföra ett internt seminarium med anledning av rapporten tisdagen den 4 april 2017 samt att bjuda in kulturutskottets ledamöter och suppleanter att delta vid seminariet.

§ 8

Information om utskottsresa till Västerbotten

Utskottet informerades om den planerade resan till Västerbotten i juni.

§ 9

Information om kommissionär Šefčovičs besök

Utskottet informerades om kommissionär Maroš Šefčovičs planerade besök.

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Ibrahim Baylan samt ledamöter och suppleanter i utrikesutskottet och EU-nämnden att delta vid mötet.

§ 10

Information om utskottets planering

Utskottet informerades om reviderad ärendeplan för våren 2017.

Utskottet informerades om planerade offentliga utfrågningar våren 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 mars 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:22

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Said Abdu (L)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

O

X

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

O

X

O

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.