Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Skatteutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017-02-16

TID

9.00–9.50

10.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1–3 på föredragningslistan.

§ 2

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer/ATAD 2

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer/ATAD 2.

I ärendet förelåg promemoria med underlag inför överläggningen daterad 2017-02-10 med diarienummer Fi2017/00613/SKA Underlag inför överläggning i skattefråga tisdagen den 14 februari 2017. Ytterligare underlag i form av ordförandeskapets kompromissförslag daterad 2017-02-10 samt jämförande sammanställning upprättad av Finansdepartementet (bilaga till Fi2017/00613/SKA) har också fogats till ärendet.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering för regeringen. Regeringen är därför positiv till förslagets syfte. Nyttan av att ha harmoniserade regler mot skatteundandraganden måste dock vägas mot medlemsstaternas befogenheter och möjligheten att kunna införa och behålla egna nationella regler. Det är viktigt med väl genomarbetade och tydliga regler och att OECD:s BEPS-rekommendationer beaktas. Regeringen kan stödja ordförandeskapets inriktning i kompromissförslaget. Förslaget är omfattande och regeringen bör därför verka för att tillräckligt med tid ges för genomförandet av förslaget.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet, om förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner.

I ärendet förelåg promemoria med underlag inför överläggningen daterad 2017-02-10 med diarienummer Fi2017/00613/SKA Underlag inför överläggning i skattefråga tisdagen den 14 februari 2017. Ytterligare underlag i form av rådets slutsatser från den 8 november 2016 samt state of play, note från rådets generalsekretariat daterad 2017-02-10 har också fogats till ärendet. Därutöver delgavs utskottets ledamöter ytterligare underlag att läsas på plats under sammanträdet.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att stärka internationella påtryckningar mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Regeringen stöder därför att det tas fram en gemensam EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Eftersom målet bör vara en global lista strävar regeringen efter att kriterierna för listning i största möjliga utsträckning ska bygga på de internationellt accepterade standarder som tagits fram av OECD och Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Allianspartierna (M, C, L och KD) önskade ta till protokollet att: ”Vi accepterar den svenska ståndpunkten, men anser det viktigt att regeringen i fortsätta förhandlingar eftersträvar att minska risken för godtycklighet i bedömningen av vilka jurisdiktioner som hamnar och inte hamnar på listan, alltså göra kriterierna tydligare. Vi anser också att informationen till utskottet måste bli bättre om vi fortsättningsvis ska ha förutsättningar att stödja inriktningen på den nuvarande svenska ståndpunkten.”

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Försöken att upprätta svarta listor är inte ny och har tidigare visat sig vara ett slag i luften helt enkelt för att det i listornas upprättande ingår ett politiskt schackrande som gjort listorna ofullständiga och tandlösa. När EU nu gör ett nytt försök är risken stor att det är där vi landar igen. Det är symptomatiskt att förslag till att upprätta denna typ av listor ofta dyker upp när man inte vill gå så långt som det är nödvändigt i andra aspekter för att stoppa aggressiv skatteplanering och skatteflykt. När det nu ändå är så att en lista ska tas fram är det avgörande att den blir verkningsfull. Det är därför beklagligt att Sverige inte arbetar för att listan ska innehålla också de länder innanför EU som skulle kunna klassas som skatteparadis. Inte minst mot bakgrund av Oxfam International senast publicerade rapport som visar att flera av EU-länderna finns på top 15-listan över länder som agerar som skatteparadis exempelvis Nederländerna, Irland, Luxemburg och Cypern.

För att listan ska få den nödvändiga legitimiteten och trovärdigheten så krävs det att också EU-lände4rna mäts och bedöms mot matrisen och kriterierna och för att sedan bedömas i den process som leder fram till listan.

En mening till den svenska ståndpunkten som lyder så här borde tillföras: ”Regeringen verkar för att den gemensamma EU-förteckningen också ska innefatta samtliga jurisdiktioner inom EU som enligt kriterierna kvalificerar sig för detta”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde KOM(2016) 811

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde.

§ 5

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (SUB-35-2016/17)

Utskottet beslutade att bordlägga den fortsatta beredningen av subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 811.

§ 6

Riksrevisionen och Skatteverket

Chefsekonom Robert Boije, revisionsledarna Henrik Allansson och Peter Johansson, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor om Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2016:20 Att hantera ett komplicerat skattesystem.

Generaldirektör Ingemar Hansson, Ulrika Röhr, verksamhetsutveckling och Ylva Vesterlund, kommunikatör, Skatteverket, kommenterade och besvarade frågor om rapporten samt informerade och besvarade frågor om Skatteverkets nya organisation


§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 februari 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:22

§ 1–5

6

7–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

O

O

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

O

O

David Lång (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

O

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

O

O

X

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-02-13

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.