Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Socialutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017-01-26

TID

09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Utredningen om nätdroger m.m.

Särskilda utredaren Thomas Rolén med medarbetare informerade om slutbetänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 3

En ny hälso- och sjukvårdslag (SoU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:43 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU5.

M-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (SoU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över skrivelse 2016/17:10 och motioner.

Utskottet justerade yttrandet 2016/17:SoU4y.

KD-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 5

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (SoU11)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:59 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva
l
äkemedel (SoU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:39 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot motionerna 2016/17:392 yrkande 1 av Annica Engblom m.fl. (M), 2016/17:1418 av Finn Bengtsson (M), 2016/17:3237 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M) och 2016/17:3474 yrkande 20 av Roger Haddad m.fl. (L) från justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 31 januari 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:22

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

Amir Adan (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

X

O

X

Jenny Petersson (M)

X

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

O

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

O

O

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

O

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

X

X

X

Stefan Nilsson (MP)

O

X

O

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

O

X

O

Maj Karlsson (V)

O

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.