Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Trafikutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017-02-28

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 2

Luftfartsfrågor TU10

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU10.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Information från STR


Förbundsordförande Berit Johansson och förbundssekreterare Christer Wickman från Sveriges Trafikskolors Riksförbund informerade om aktuella frågor för trafikskolorna.

§ 4

Trafiksäkerhet TU11


Utskottet behandlade proposition 2016/17:83 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

§ 6

§ 7

Meddelande om en europeisk dataekonomi

Utskottet behandlade faktapromemoria 2016/17: FPM68.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

eDataskyddsförordning

Utskottet behandlade faktapromemoria 2016/17: FPM70.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

Kommissionens förslag om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 10.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 mars 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:22

§ 1-4

§ 5-8

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

O

O

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.