Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017-04-20

TID

10.00-10.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Nya utstationeringsregler (AU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:107 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU9.

M-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:82 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU10.

SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Vitboken om EU:s framtid

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över KOM (2017) 2025.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17 nr 22.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse (dnr 1765-2016/17). Se bilaga 2.

§ 8

Veterandagen den 10 maj 2017

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Förfrågan om möte med Europarådet och delar ur expertgruppen GRETA den 9 maj 2017

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Förfrågan om deltagande i OECD Forum 6-7 juni 2017 i Paris

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Övriga frågor

Ann-Christin Ahlberg (S) och Niklas Wykman (M) återrapporterade från besöket med Jordaniens parlament den 6 april 2017.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 april 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:23

§ 1

§ 2-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

O

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.