Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Civilutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017-03-23

TID

8.15–8.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:22.

§ 2

Konsumenträtt (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till 2015 års

insolvensförordning (CU16)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:125.

Ärendet bordlades.

§ 4

Tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:137 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Skriftlig information från Justitiedepartementet inför RIF-rådets möte den 27–28 mars 2017 avseende förslag till direktiv om avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll anmäldes (dnr 1561-2016/17).

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

Aktuellt i EU 2017:2 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att sammanträdet den 27 april ska tidigareläggas till kl. 9.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 30 mars 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 30 mars 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:23

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

-

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

X

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.