Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Finansutskottets protokoll 2016/17:23

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:23

Datum

2017-01-19

Tid

10.30-10.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Den offentliga utfrågningen om Finanspolitiska rådets rapport planeras att hållas den 16 maj kl. 09.00-11.30.
  • Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 24 januari.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:22.

§ 3

Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 (FiU15)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:36.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016)788.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Förslag om ändring av krishanteringsdirektivet gällande turordningen vid skuldnedskrivning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016)853.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Nästa sammanträde
Torsdag 26 januari kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Ulf Kristersson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:23

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

-

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

-

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Rolf Åbjörnsson (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

O

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.