Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Näringsutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017–03–23

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:22.

§ 2

Handelspolitik (NU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om handelspolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 13 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 4 av V-ledamoten,

vid punkt 5 av V-ledamoten,

vid punkt 6 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 7 av M-ledamöterna,

vid punkt 9 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 10 av M- och SD-ledamöterna,

vid punkt 11 av SD-ledamöterna,

vid punkt 13 dels av M-, C-, L-, och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 14 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 15 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 16 dels av M-, C-, L-, och KD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten,

vid punkt 16 av SD-ledamöterna.

§ 3

Energipolitik (NU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om energipolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 14 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 5 dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 6 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 7 av SD-ledamöterna.

§ 4

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (NU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:117 om ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 15 justerades.

§ 5

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:119 om ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (NU19)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:124 om fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag till direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el KOM(2016) 864.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen.

Enligt vår bedömning är förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen då det i vissa avseenden är allt för långtgående och därigenom strider mot proportionalitetsprincipen.

§ 8

Inkommande besök

Utskottet informerades om inbjudan till dels möte, dels middag

i samband med besök av Vietnams talman Ngan Thi Kim Nguyens

i april.

Utskottet beslutade att delta.

Utskottet informerades om Riksdagens Veterandagen i maj.

Utskottet informerades om anmälda ledamöter till möte med kommissionär Maroš Šefčovič.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 28 mars 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:23

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

O

O

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

X

O

Lise Nordin (MP)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Said Abdu (L)

X

O

X

O

Birger Lahti (V)

O

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

O

O

Hanna Westerén (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

X

O

X

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

O

X

O

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.