Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Skatteutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017-02-23

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:22.

§ 2

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (SUB-35-2016/17)

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprincipen av KOM(2016) 811.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att be företrädare för regeringen komma till utskottet för överläggning i denna fråga den 14 mars 2017.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:44.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU13.

§ 4

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (SkU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:47 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU14.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 5

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:49 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU15.

M-, SD-, C-, L och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:48.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU20.

§ 7

Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Mervärdesskatt (SkU25)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU26)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades

§ 10

Övriga frågor

Jörgen Hellman (S) återrapporterade från ett möte med en delegation från Europaparlamentets utskott för framställningar som besökte Sverige. Delegationen från Europaparlamentet ville diskutera olika frågor om reglerna för personnnummer. Deltagarna från SkU var ordförande Per Åsling (C), vice ordförande Jörgen Hellman samt från kansliet Anna Wallin och Olof Åkerrén

Per Åsling (C), Olle Felten (SD) och Erik Ezelius (S) återrapporterade från The European Parlamentary Week som ägde rum den 30 januari – 1 februari 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 mars 2017


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:23

§ 1–6

7–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

O

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

O

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

X

X

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

O

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-02-13

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.