Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017–03-02

TID

09:30-09:32

09:39-11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:22

§ 2

Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 710 och faktapromemoria 2016/17:FPM30.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:UU4.

§ 3

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför FAC lämnades av kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör Jörgen Persson och kansliråd Moa Lagercrantz, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att tjänsteman Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 5 på föredragningslistan.

§ 5

EU:s arbete med GSFP

Information om EU:s arbete med GSFP lämnades av kabinettssekreterare Annika Söder och departementssekreterare Andrea Feuer, båda från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:64 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:60 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Konsulär krisberedskap (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:53 och RiR 2016:13.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlista för utlåtande 2016/17:UU4 cirkulerades.

– utskottet på sammanträdet den 16 mars 2017 får information om Afghanistan. Tone Tingsgård informerar om den s.k. Afghanistanutredningen och representanter från Regeringskansliet, Sida och Svenska Afghanistankommittén informerar om politisk utveckling och svenskt utvecklingssamarbete i landet.

– diskussioner pågår i presidiet gällande kommande utskottsresor.

Utskottet påmindes om att utskottet vid förra sammanträdet beslutade att ta emot Ukrainas vice premiärminister med ansvar för EU-närmande och euroatlantisk integration Ivanna Klympusch onsdagen den 15 mars 2017 kl. 10:00. Anmälningsblankett har delats på bordet.

Utskottet beslutade om att ledamot Sofia Arkelsten (M) deltar i regeringens delegation vid FN:s konferens om havsfrågor den 5-9 juni 2017. Delegationen leds av statsrådet Isabella Lövin som bjudit in 3 ledamöter att delta i delegationen. Övriga 2 platser har efter presidiets förslag tillfallit miljö- och jordbruksutskottets ledamöter.

Ledamot Åsa Eriksson (S) återrapporterade från IMF/WB:s fältresa till Kenya som genomfördes 20-23 februari 2017.

§10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11:00.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 14 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:23

§ 1-3

§4-10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.