Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Civilutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

2017-03-23

TID

9.00−12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottet höll en offentlig utfrågning om riktvärden vid trafikbuller.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2.

Vid protokollet

Justeras den 30 mars 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:24

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

N

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

Ewa Thalén Finné (M)

N

Hillevi Larsson (S)

N

Jessika Roswall (M)

-

Lars Eriksson (S)

N

Roger Hedlund (SD)

N

Carl-Oskar Bohlin (M)

N

Eva Sonidsson (S)

N

Ola Johansson (C)

N

Emma Hult (MP)

N

Thomas Finnborg (M)

N

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

N

Robert Hannah (L)

N

Nooshi Dadgostar (V)

N

Johanna Haraldsson (S)

N

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

N

Mats Green (M)

N

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

N

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

N

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

N

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

N

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.