Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Justitieutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

2017-04-27

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att föredragande Johan Welander från civilutskottet fick närvara under sammanträdet samt vid sammanträdet den 11 maj 2017.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:23.

§ 3

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2015 (JuU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:69.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU11.

§ 4

2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:72.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU12.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (JuU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:JuU8y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 6

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen (JuU29)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:165 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Verksamheten inom Europeiska unionen under 2016 (JuU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115

Utskottet justerade yttrande 2016/17:JuU9y.

SD-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 8

Vitbok om EU:s framtid (JuU10y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.

§ 7

Den parlamentariska kontrollen av Europol

Kansliet informerade.

§ 8

Inkomna skrivelser

Lista på inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.30.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 4 maj 2017

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:24

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

-

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

X

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Crister Spets (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sofia Modigh (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

Gustaf Lantz (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-04-24