Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Kulturutskottets protokoll 2016/17:24

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

Tisdagen den 28 mars 2017

TID

Kl. 11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokollen 2016/17:22 av den 21 mars 2017 och 2016/17:23 av den 23 mars 2017.

§ 2

Marknäten och public service (KrU7)

Fortsattes behandlingen av regeringens skrivelse 2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten samt motioner från allmänna motionstiden 2016/17 (jfr. prot. 2016/17:20.2 och 2016/17:21.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU7 justerades.

SD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Information från Konstnärsnämnden

Direktör Ann Larsson och utredare Ann Traber, Konstnärsnämnden, informerade om sin verksamhet samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

Informationsmaterial delades ut.

§ 4

Information från Riksförbundet Sveriges Museer

Ordförande Maria Janzén och generalsekreterare Mats Persson, Riksförbundet Sveriges Museer, informerade om med anledning av Kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1608-2016/17).

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om arbetsplaneringen för vårens arbete i utskottet.

§ 7

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) tackade ledamöterna Marie-Louise Rönnmark (S) och Anna Vikström (S) för den tid de varit i utskottet och önskade lycka till med framtida uppgifter.

Marie-Louise Rönnmark (S) och Anna Vikström (S) tackade för deras tid i kulturutskottet och för gott samarbete med övriga ledamöter.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 april 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:24

– – – §§

1–3

4

5–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

D

D

D

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

D

D

Vikström, Anna (S)

D

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.