Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Näringsutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

2017–03–28

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:23.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Ingvar Mattsson och projektledare Monica Rupprech Hjort, Riksrevisionen, lämnade information om granskningsrapporten Förutsättningar för en säker kraftöverföring (RIR 2016:28).

Vid sammanträdet närvarade även enhetschef Lena Björck, Riksrevisionen.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om den inre marknaden för el

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om den inre marknaden för el KOM(2016) 861.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till förordning om den inre marknaden för el inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen.

Enligt vår bedömning är förslaget inte förenligt med proportionalitetsprincipen då det i vissa avseenden är allt för långtgående och därigenom strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Eventuella delegationsresor hösten 2017

Utskottet informerades om två eventuella delegationsresor hösten 2017.

§ 5

Inbjudan

Utskottet informerades om inbjudan till deltagande i regeringens delegation vid FN:s havskonferens i New York i juni 2017.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 6 april 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:24

§ 1

§ 2-4

§ 5-6

§ 7-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

O

O

Lise Nordin (MP)

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Said Abdu (L)

O

Birger Lahti (V)

X

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

O

X

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.