Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

2017–03-14

TID

11:00-11:10

12:00-13:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:64 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU8.

M-, V- och KD ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Konsulär krisberedskap (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:53 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17 2016/17:UU12.

SD- ledamoten anmälde reservation.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:23.

§ 4

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:60 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om:

– att debattlistor för UU8 och UU12 cirkulerades.

– att en uppdaterad tidplan för utskottet sändes ut över DMT den 7
mars med bl.a. de aktuella föredragningarna tisdagen den 21 mars.

– att EU-kommissionär Maros Sefcovic besöker riksdagens
näringsutskott torsdagen den 30 mars 2017 kl. 12:30–13:30.

– att ledamöternas önskemål om utskottets resor till USA i vår och
höst kommer att kunna tillgodoses i stor utsträckning.

– utskottets resor till internationella insatser.

Utskottet påmindes om besöket av Ukrainas vice premiärminister onsdag 15 mars kl. 10:00–10:45 i sessionssalen

Sammanträdet ajournerades kl. 11:10 och återupptogs kl. 12:00

§ 6

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från

Försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet under punkt 7 på

föredragningslistan.

§ 7

Utvecklingen i Syrien och Irak och bekämpandet av Daesh

Information om utvecklingen i Syrien och Irak och bekämpandet av Daesh från generalmajor Gunnar Karlsson, MUST.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen i fråga om de uppgifter generalmajor Gunnar Karlsson lämnat.

Från Försvarsutskottet närvarade ledamöterna Åsa Lindstam (S), Alexandra Völker (S), Kent Härstedt (S), Paula Holmqvist (S) Mattias Ottosson (S), Jan R Andersson (M), Lotta Olsson (M), Roger Richtoff (SD), Anders Schröder (MP), Daniel Bäckström (C), Mikael Oscarsson (KD), Kalle Olsson (S) och tjänstemannen Liisa Blomberg.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 mars 2017 kl. 08:00.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 16 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:24

§ 1-6

§ 7

§ 8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

X

X

X

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

X

Anders Schröder (MP)

O

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

O

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.