Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017-04-27

TID

10.00-10.43

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Caroline Schmölzer från socialutskottets kansli fick närvara vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:120.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU11.

§ 3

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete (AU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:93.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU12.

§ 4

2017 års ekonomiska vårproposition, förslag om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100 p. 6, 9-11.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17: 24.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00

§ 7

Information från EU-kommissionen

Generaldirektör Michel Servoz, EU-kommissionen, informerade om förslaget om en Europeisk pelare för sociala rättigheter och om direktivförslaget om balans mellan arbetsliv och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Vid informationen närvarande även Caroline Schmölzer, socialutskottets kansli, Johanna Möllerberg Nordfors och Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli samt politiska sekreteraren Anna Bergendahl (M). Tjänstemän från EU-kommissionen närvarande också.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:25

§ 1-6

§ 7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

O

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.