Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Civilutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017-03-30

TID

9.30–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:23 och 2016/17:24.

§ 2

Konsumenträtt (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU12.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:137 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU21.

M-, SD-, C- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

L-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 5

Övriga frågor


Inkommen skrivelse från Bankföreningen om framtidsfullmakter anmäldes (dnr. 1580-2016/17).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 6 april 2017 kl. 9.30.


Vid protokollet

Justeras den 6 april 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:25

§ 1-2

3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

O

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

O

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.