Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Näringsutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017–04–06

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24.

§ 2

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:119 om ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 18 justerades.

§ 3

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:124 om fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 19 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten.

§ 4

Överlämnande av motion

Utskottet beslutade att till miljö- och jordbruksutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna motion 2016/17:2659 yrkande 5 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Regional tillväxtpolitik (NU16)

Utskottet behandlade motioner om regional tillväxtpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mineralpolitik (NU17)

Utskottet behandlade motioner om mineralpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, KOM(2016) 767.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen.

 

Enligt vår bedömning är förslaget inte förenligt med proportionalitetsprincipen då det i vissa avseenden, som exempelvis kommissionens förslag till krav på att medlemsstaterna ska öppna sina stödsystem för förnybar elproduktion i andra medlemsstater, är allt för långtgående och därigenom strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening.

Jag anmäler avvikande mening till utskottets beslut att kommissionens förslag till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor inte strider mot subsidiaritetsprincipen och att inte skicka ett motiverat yttrande till kommissionen.

Enligt min bedömning är förslaget inte förenligt med proportionalitetsprincipen då det i vissa avseenden är alltför långtgående och därigenom strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen. Det gäller bl.a. de delar av förslaget som riskerar att påverka det nationella självbestämmandet över skogsfrågor.

§ 8

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:115 med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 9

Vitbok om EU:s framtid

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens vitbok om EU:s framtid, KOM(2017) 2025.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 10

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att yttra sig.

§ 11

Inkommande besök

Utskottet informerades om möte och middag med delegation från Brasilien.

Utskottet beslutade att delta.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 april 2017

Lars Hjälmered
NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:25

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6

§ 7

§ 8-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

O

X

O

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

O

O

O

O

O

O

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

X

O

O

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

O

X

O

O

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.