Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Skatteutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017-03-14

TID

11.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 till 7 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (KOM(2016) 811)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av medarbetarna finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-03-10 med diarienummer Fi2017/01202/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 mars 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen stödjer inte en generell omvänd skattskyldighet. Regeringen är också tveksam till att utöka nuvarande möjlighet till omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet kan dock i vissa fall användas för att motverka bedrägerier. En sådan utökad omvänd skattskyldighet måste begränsas i omfattning och i tid.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (KOM(2016) 758)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-03-10 med diarienummer Fi2017/01202/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 mars 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringens inställning när det gäller skattesatser på mervärdesskatteområdet är att lika produkter ska beskattas på samma sätt. Regeringen stödjer därför möjligheten att införa en reducerad skattesats för elektroniska publikationer. Regeringen är tveksam till möjligheten för medlemsstaterna att införa kraftigt reducerad skattesats eller en s.k. nollskattesats.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Rådsslutsatser om meddelande om tullunionens utveckling och styrning (KOM(2016) 813)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-03-10 med diarienummer Fi2017/01202/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 mars 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att genomförandet av unionstullkodexen lyfts fram som högprioriterat och att en it-strategi ska tas fram. Regeringen välkomnar också texten om närmare samarbete mellan tullmyndigheter och andra myndigheter och en fortsatt dialog med näringslivet. Däremot är regeringen tveksam till hänvisningen till etablerandet av en permanent struktur för hanteringen av it-infrastrukturen. Regeringen anser att möjligheterna att utnyttja befintliga strukturer i första hand bör utredas.

Regeringen bör vidare verka för följande:

Rådslutsatserna bör respektera ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. De bör inte innehålla skrivningar som kan anses föregripa förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för EU eller ses som kostnadsdrivande.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Rådsslutsatser om finansiering av it-stöd, infrastruktur och kontrollutrustning på tullområdet

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-03-10 med diarienummer Fi2017/01202/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 mars 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen bör inte lämna stöd till skrivningar som kan anses föregripa förhandlingarna om nästa flerårsbudget för EU eller ses som kostnadsdrivande. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Dessutom har kommissionen aviserat en konsekvensanalys som ska ta upp finansieringen av kontrollutrustning. Slutsatserna i den analysen bör inte heller föregripas. Regeringen bör verka för rådsslutsatser som ligger i linje med detta.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

(KOM(2016) 825)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-03-10 med diarienummer Fi2017/01202/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 mars 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen är generellt positiv till kommissionens förslag. Regeringen är dock tveksam till förslaget att delegera till kommissionen att göra ändringar i definitionen av kontanta medel. Regeringen anser vidare att det är viktigt att de elektroniska system som ska användas för informationsutbyte är kostnadseffektiva och att befintliga system i första hand bör utnyttjas.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Multilateralt instrument för att ändra skatteavtal (G20/OECD BEPS åtgärd 15)

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Jan Larsson, ämnesrådet Claes Lundgren och kanslirådet Anneli Helgesson, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om multilateralt instrument för att ändra skatteavtal.

§ 9

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24

§ 10

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 11

Övriga frågor

Utskottet beslutade att be finansminister Magdalena Andersson komma till utskottet vid ett kommande sammanträde för att informera om aktuella skattefrågor.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 mars 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:25

§ 1–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

O

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-02-13

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.