Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Trafikutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017-03-16

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Gröna bilister

Ordföranden Johanna Grant och Jesper Johansson från föreningen Gröna bilister informerade om aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24.

§ 3

Yrkestrafik och taxi (TU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller (TU19)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:84.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 21 mars 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:25

§ 1-5

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.