Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25

DATUM

2017–03-16

TID

08:00–09:05

09:30–12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1-3 på föredragningslistan.

§ 2

Nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU:s åtgärder för en hållbar framtid

Information om nästa steg för en hållbar europeisk framtid – EU:s åtgärder för en hållbar framtid (KOM(2016) 739) från statssekreterare Ulrika Modéer, departementssekreterare Tove Skagerwall, departementssekreterare Annie Bochu, departementssekreterare Robert Backlund, kansliråd Mia Crawford och kansliråd Ylva Tilander, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling

Information om förslag till ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling (KOM(2016) 740) från statssekreterare Ulrika Modéer, departementssekreterare Tove Skagerwall, departementssekreterare Annie Bochu, departementssekreterare Robert Backlund, kansliråd Mia Crawford och kansliråd Ylva Tilander, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

Information om ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (JOIN(2016) 52) från statssekreterare Ulrika Modéer, departementssekreterare Tove Skagerwall, departementssekreterare Annie Bochu, departementssekreterare Robert Backlund, kansliråd Mia Crawford och kansliråd Ylva Tilander, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24.

§ 6 – § 13

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:
– Ordförande Kenneth G Forlslund (S) tar emot professor Hideya
Kurata och associate professor Norihito Kubota från National
Defense Academy i Japan för en briefing om ”Japan och den
Sydkinesiska sjön” torsdagen den 23 mars kl. 14.00–15.00.
Anmälningsblankett delades på sammanträdesbordet.
– OSSE-delegationens redogörelse är försenad och kommer att
påverka tidplanen för beredningen av betänkandet UU14.

Påmindes om att utrikesutskottets sessionssal kommer att hållas öppen på Öppet Hus lördagen den 25 mars från kl. 12.00–16.00 och kommer att delas med konstitutionsutskottet. Det finns möjlighet att delta om ytterligare ledamot önskar det.

§ 7

Övriga frågor

Kerstin Lundgren (C) tog upp frågan om den nya uppdaterade tidplanen i samband med föredragningar som börjar kl. 08.00.

Pernilla Stålhammar (MP) tog upp frågan om debatten nästa onsdag 22 mars.

Sammanträdet ajournerades kl. 09:05 och återupptogs kl. 09:30

§ 8

Afghanistanutredningen

Information om Afghanistanutredningen från särskild utredare Tone Tingsgård.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med Afghanistan

Information om utvecklingen i och utvecklingssambetet med Afghanistan från biträdande chef Erik Widman, departementssekreterare Jennie Gren och gruppchef Svärdström, samtliga från UD.

§ 10

Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med Afghanistan

Information om utvecklingen i och utvecklingssambetet med Afghanistan från enhetschef Emma Nilenfors, programansvarig specialist ekonomisk utveckling Bengt Ekman och utvecklingsanalytiker Karin Kronlid, samtliga från Sida.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 11

Beslut om sammanträde vid arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade om att sammanträda under pågående arbetsplenum i kammaren.

§ 12

Utvecklingen i och utvecklingssamarbetet med Afghanistan

Information om utvecklingen i och utvecklingssambetet med Afghanistan från generalsekreterare Anna-Karin Johansson och pressekreterare Anna Ek, båda Svenska Afghanistankommittén.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11:00

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 21 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:25

§ 1-8

§ 9

§ 10-11

§ 12-13

LEDAMÖTER

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Karin Enström (M)

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

X

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

X

X

X

X

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.