Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Civilutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-04-06

TID

9.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25.

§ 2

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna (CU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:30 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU11.

C- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Bostadspolitik (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Planering och byggande (CU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nya regler för europeiska småmål (CU19)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:123.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamheten för Europeiska unionen 2016 och vitbok om EU:s framtid

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 i de delar som berör civilutskottets beredningsområde samt över kommissionens vitbok om EU:s framtid, KOM(2017) 2025.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till reger-ingen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelsen 2016/17:75.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 20 april 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 20 april 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:26

§ 1-2

3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

-

-

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

O

O

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

O

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.