Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-02-14

TID

11.00–11.39

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan och att C.T., som medföljde ledamoten Fredrik Eriksson (SD), fick närvara under sammanträdet utom i de delar uppgifter som omfattas av sekretess förekommer.

§ 2

Överläggning

Utskottet överlade med statsrådet Per Bolund, Finansdepartementet, om grundlagsfrågor med anledning av kommissionens förslag till förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivande av konsumentskyddslagstiftningen, KOM(2016) 283.

Utskottet och statsrådet enades om följande ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att förslaget skapar bättre förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

Regeringen anser att förslaget i dess nuvarande lydelse kan stödjas, bl.a. mot bakgrund av

‒ att nedstängning av webbplatser har strukits ur förslaget,

‒ att medlemsstaterna ges möjlighet att i stället för blockering välja den mindre ingripande åtgärden varningar,

‒ att webbplatser som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen undantas samt att den svenska regleringen om källskydd kan upprätthållas, och

‒ att medlemsstaterna får uppställa villkor och begränsningar i nationell lagstiftning för utövande av befogenheterna.

Så länge som de förutsättningar som regeringen har redovisat kvarstår kan förslaget stödjas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24 och 25.


§ 4

Högsta domstolens verksamhetsberättelse

Kanslichefen anmälde att Högsta domstolens verksamhetsberättelse för 2016 har översänts till utskottet.

§ 5

Möte med EU-kommissionär

Kanslichefen anmälde ett inkommande besök av EU-kommissionär Julian King fredagen den 7 april 2017.

Utskottet beslutade att delta vid mötet.

§ 6

Veterandagen

Kanslichefen anmälde att Veteranföreningens årsmöte äger rum onsdagen den 10 maj 2017.

§ 7

Seminarium

Utskottsrådet informerade om ett öppet seminarium av finansutskottet om statlig revision i Norden onsdagen den 15 mars 2017.

§ 8

Allmänna helgdagar (KU19)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (KU4y)

Utskottet fortsatte behandla fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:20.

Vid protokollet

Justerat 2017-02-21

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-01-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:26

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Sofia Modigh (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande