Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Kulturutskottets protokoll 2016/17:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

Torsdagen den 20 april 2017

TID

Kl. 09.30–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017.

§ 2

Information från Sveriges Hembygdsförbund

Andre vice ordförande Conny Sandberg, styrelseledamot Maria Norrfalk och generalsekreterare Jan Nordwall, Sveriges Hembygds-förbund, informerade med anledning av Kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

Informationsmaterial delades ut.

§ 3

Information från Myndigheten för kulturanalys

Direktör Sverker Härd och utredare Katharina Tollin, Myndigheten för kulturanalys, informerade med anledning av rapporten Kulturanalys 2017 samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

Informationsmaterial delades ut.

§ 4

Redovisning från utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Ordförande i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, Saila Quicklund (M) och utvärderare Lena Sandström, vid utvärderings- och forskningssekretariatet, redovisade resultatet av uppföljnings-arbetet om Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar (2016/17:RFR12).

Saila Quicklund (M) tackade övriga ledamöter som ingått i upp-följnings- och utvärderingsgruppen, Peter Johnsson (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Emma Hult (MP), Per Lodenius (C), Bengt Eliasson (L) och Roland Utbult (KD), utredare Lena Sandström vid utvärderings- och forskningssekretariatet samt kanslichef Ann Aurén och föredragande Maria Lindh Sjöström, kulturutskottets kansli.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) tackade från utskottets sida för utvärderingsgruppens arbete med rapporten.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Fortsattes behandlingen av motioner om spel- och folkbildningsfrågor (jfr prot. 2016/17:25.3).

Ärendet bordlades.

§ 6

Konstarter och kulturskapares villkor (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2016/17:25.4).

Ärendet bordlades.

§ 7

Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)

Behandlades EU-kommissionens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och Rådet – Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser.

Ärendet bordlades.

§ 8

Skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016 samt en följdmotion.

Utskottet beslutade att avge yttrande till utrikesutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 10

Vitbok om EU:s framtid KOM(2017) 2025

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över Vitbok om EU:s framtid KOM(2017) 2025.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande till utrikesutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik

Utskottet beslutade att ge utbildningsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 11 maj 2017 yttra sig över proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik och följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1834-2016/17).

§ 13

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om studiebesöket – Konstnärliga gestaltningar i våra livsmiljöer, den 27 april 2017 kl. 10.00–12.00 med Statens konstråd och Konstnärernas Riksorganisation (KRO). Civilutskottets ledamöter kommer också att delta i studiebesöket.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 27 april 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:26

– – – §§

1

2–3

4–5

6–14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

N

N

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

D

D

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.