Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-03-16

TID

10.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant i utskottet

Ordföranden hälsade Cassandra Sundin (SD) välkommen som suppleant i utskottet.

§ 2

Information från Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Agrifood

Representanter från Sieps och Agrifood lämnade information med anledning av rapporten Fiske i fjärran vatten (Sieps 2016:12).

§ 3

Fiskeripolitik (MJU14)

Utskottet behandlade motioner om fiske.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Fråga om utskottsinitiativ om viltförvaltningsdelegationerna

Martin Kinnunen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från M-partiet och SD-partiet som ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 6

Havskonferens, New York 5-9 juni 2017

Utskottet beslutade att Lars Tysklind (L) representerar utskottet på FN:s Havskonferens, där Sverige och Fiji är värdar, i New York 5-9 juni 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 mars 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:26

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

-

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

-

-

Gunilla Nordgren (M)

X

X

-

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

-

-

-

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

-

-

-

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-03-16

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:26

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 9 februari – 13 mars 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2017) 58

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om den obligatoriska förteckningen över ingredienser och näringsdeklarationen för alkoholhaltiga drycker

KOM(2017) 73

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i partskonferensen avseende ändringarna av bilaga III till Rotterdamkonventionen

KOM(2017) 88

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGION-KOMMITTÉN om genomförandet av EU:s avfallslagstiftning för perioden 2010–2012 Direktiv 2008/98/EG om avfall, direktiv 86/278/EEG om avloppsslam, direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) och direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer

KOM(2017) 97

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd

KOM(2017) 98

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet avdirektiv 2000/53/EG om uttjänta fordon för perioderna 2008–2011 och 2011–2014

KOM(2017) 109

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel

KOM(2017) 111

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

KOM(2017) 118

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

K- dokument

K(2017) 572

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.2.2017 om godkännande av ett laboratorium i Brasilien för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar

K(2017) 688

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.2.2017 om fastställande av BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris, i enlighet med Europa-parlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

K(2017) 691

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.2.2017 om ändring av bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller erkännandet av att den autonoma regionen Extremadura är officiellt fri från brucellos (B. Melitensis) och om ändring av bilagorna till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställandet av att vissa regioner i Spanien är officiellt fria från tuberkulos och brucellos när det gäller nötkreatursbesättningar och att vissa regioner i Jersey är officiellt fria från enzootisk bovin leukos

K(2017) 765

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.2.2017

om riskreducerande åtgärder, skärpta åtgärder för biosäkerhet och system för tidig upptäckt vad gäller risken för överföring av högpatogen aviär influensavirus från vilda fåglar till fjäderfä

K(2017) 766

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.2.2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jord-bruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

K(2017) 805

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 16.2.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

K(2017) 1044

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.2.2017 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 1249

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den XXX om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/117 om bevarandeåtgärder för fisket för att skydda Östersjöns marina miljö och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2015/1778

K(2017) 1261

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.2.2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 1318

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.2.2017 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2017

K(2017) 1482

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.3.2017 om ändring av genomförandebeslut 2012/535/EU vad gäller åtgärder för att förhindra spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) inom unionen

K(2017) 1494

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.2.2017

om godkännandena för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel innehållande gentamicin i form av injektionsvätska, lösning, avsedda att administreras till nötkreatur och svin, inom ramen för artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

K(2017) 1518

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 13.3.2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

K(2017) 1521

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 13.3.2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lagerskålar och bussningar till vissa kompressorer innehållande kylmedel

K(2017) 1525

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

K(2017) 1528

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade

grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011

K(2017) 1614

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.3.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2016/17:FPM73

Förslag om ändring av direktiv 2011/65/EG om begräsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 12-15 december 2016

Rådsrapporter

Rapport från Miljö-råd 28 feb. 2017

Återrapport från möte i rådet (miljö) den 28 februari 2017

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=25538

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 6 mars 2017

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 6 mars 2017


– – Bilaga 3 till protokoll – – 2016/17:26

Utskottsinitiativ viltförvaltningsdelegationerna

Regeringens beslut torsdagen den 23 februari innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer utökas med ytterligare en ledamot för miljö- och naturvårdsorganisationerna samt att natur/ekoturismföretagen får en ledamot, trots att det sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism.

Regeringens beslut innebär att miljö- och naturintresset ges dubbelt så stort inflytande jämfört med jägar- och markägarintresset i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer.

Detta motiverar miljöminister Karolina Skog (MP) med: "När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna."

Detta är ett mycket förvånande tillvägagångssätt för att, som regeringen säger, ”få balans”.

Vissa intressen har ansetts vara underrepresenterade. Samtidigt anförs att en del av de politiska ledamöterna har haft ett jaktligt intresse, och att det därmed skulle bli en övervikt för jaktintresset.

De politiska ledamöterna är tillsatta för att representera folket och de partier de blivit invalda för. Givetvis har dessa politiker egna erfarenheter och intressen som skiftar självfallet, och om ett län representeras av en övervikt åt något håll är det ju en följd av hur medborgarna har röstat i valet.

För att få kunskap om hur delegationerna fungerade genomförde regeringen förra året en undersökning som skickades ut till länsstyrelserna och delegationerna. Den som läst inkomna svar kan svårligen hitta motiv för en förändring av sammansättningen. Länsstyrelserna tycker överlag att det fungerar bra.

Enligt Regeringen har viltförvaltningsdelegationerna till stor del fyllt sin funktion och fungerar väl, men de menar samtidigt att sammansättningen av ledamöter behöver ändras.

Ifall regeringen genomför sitt beslut så kommer viltförvaltningsdelegationerna från april 2017 se ut enligt följande: landshövdingen, fem ledamöter som är politiska företrädare och valda på fyra år, en ledamot med kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, en som representerar jakt- och viltintresset, en som representerar friluftsintresset, en som representerar ägare och brukare av jordbruksmark, en som representerar lokalt näringsliv och turism, en som representerar natur- och ekoturismföretagen, en som representerar skogsnäringen och två ledamöter som representerar naturvårdsintresset.

Tanken bakom viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen kring viltförvaltningen och att besluten flyttas närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.

Genom att ge natur- och miljöorganisationer fler mandat i delegationerna så rubbas denna balans. Det innebär att natur- och miljöorganisationerna får mer makt över den lokala viltvården istället för det som var själva syftet från början, att de som direkt påverkas av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna ges ett större inflytande.


Mot bakgrund av detta menar vi i Sverigedemokraterna att det finns anledning för Miljö- och jordbruksutskottet och riksdagen att markera sin viljeinriktning kring viltvårdsförvaltningen.

Yrkande

Sverigedemokraterna föreslår att Miljö- och jordbruksutskottet tar ett initiativ (i enlighet med RO 9:16) till ett tillkännandegivande till regeringen med innebörden att nuvarande sammansättning i viltförvaltningsdelegationerna ska bibehållas.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.