Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Näringsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017–04–20

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnade information inför allmänna rådet (GAC) den 25 april 2017.

Vid sammanträdet närvarade även ämnesråd Anna Carlsson samt kansliråden Anders Lindholm och Per Andersson, Näringsdepartementet.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (NU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU6y justerades.

Avvikande mening anmäldes

av S-, MP- och V-ledamöterna.

§ 4

Mottagande av motionsyrkanden från annat utskott

Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot kommittémotion 2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 13 och 18.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Regional tillväxtpolitik (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 8

Inbjudan till OECD

Utskottet informerades om inbjudan till möte med OECD:s Forum i Paris.

Utskottet beslutade att delta med upp till två ledamöter.

§ 9

Ajournering av sammanträdet

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.25–10.35.

§ 10

Information från regeringen

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information om kommissionens förslag om dels ett europeiskt elektroniskt tjänstekort dels proportionalitetstest vid reglering av yrken.

Vid sammanträdet närvarade även politisk sakkunnige Linus Glanzelius och departementssekreterarna Michaela Sand och Jonas Wester, Utrikesdepartementet.

§ 11

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, om kommissionens direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler (se bilaga 3).

Vid sammanträdet närvarade även politisk sakkunnige Linus Glanzelius och departementssekreterarna Michaela Sand och Jonas Wester, Utrikesdepartementet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 27 april 2017

Hans Rothenberg

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:26

§ 1-4

§ 5

§ 6-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Vakant (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

O

O

O

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

Sofia Fölster (M)

O

O

O

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

X

O

Jonas Eriksson (MP)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.