Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Trafikutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-03-21

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Transportstyrelsen

Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, Mattias Andersson och Maria Hed från Transportstyrelsen informerade om tillsynen av yrkestrafiken.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25.

§ 3

Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort

Utskottet behandlade faktapromemoria 2016/17: FPM75.

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 4

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av yrkesförarkompetensdirektivet och körkortsdirektivet

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 47.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


Aktuella EU-förslag

Kansliet lämnade en översikt över aktuella EU-förslag.

Översikten lades till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 mars 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:26

§ 1-5

§ 6

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.