Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017–03-21

TID

11:00–12:15
12:18–13:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, FN-ambassadör Olof Skoog, kansliråd Tomas Wiklund och kansliråd Karin Bolin, samtliga UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 12:15 och återupptogs kl. 12:18

§ 2

UD:s utvärdering av kampanjen för FN:s säkerhetsråd

Information om UD:s utvärdering av kampanjen för FN:s säkerhetsråd från intern utvärderare av arbetet SR-kandidaturen, Anders Lidén, enhetschef FN-enheten Efraim Gomez, FN-ambassadör Olof Skoog, kansliråd Tomas Wiklund och kansliråd Karin Bolin, samtliga UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Beslut om rapport

Utskottet beslutade att från utrikesdepartementet begära den fullständiga versionen av UD:s interna utvärdering av arbetet med kandidaturen till säkerhetsrådet.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25

§ 5

Kanslimeddelanden

Informerades om:

– att utrikesutskottets ledamöter Olle Thorell (S), Pyry Niemi (S) och
Sofia Arkelsten (M) samt försvarsutskottets ledamöter Lotta Olsson
(M) och Roger Richtoff deltar i konferensen om EU:s utrikes- och
säkerhetspolitik, och EU:s säkerhets- och försvarspolitik i Valletta

26–28 april.

– deltagande ledamöter i utskottets resa till New York 21–25 maj.
Deltagarlistan delad på bordet. Formella beslut om utskottsresan
fattas på nästa sammanträde.
– deltagande ledamöter i övriga utskottets resor.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 23 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:26

§ 1

§ 2

§ 3-6

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

X

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.