Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Civilutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-04-20

TID

9.30–9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 2

Planering och byggande (CU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU15.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reserva-tioner.

§ 3

Bostadspolitik (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU14.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (CU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:151 motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckning.

§ 6

Övriga frågor

Anmäldes en inbjudan från utrikesutskottet att delta i möte med EU-kommisionär Cecilia Malmström den 18 maj 2017 kl.13-14 om vitboken om EU:s framtid.

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

Utskottet beslutade att bjuda in statssekreterare Catharina Espmark m.fl. från Justitiedepartementet till utskottssammanträdet den 27 april 2017 för att informera om regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning.

Utskottet beslutade att reservdagen den 8 juni 2017 ska tas i anspråk för EU-information från Finansdepartementets konsumentenhet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 27 april 2017 kl. 9.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 april 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:27

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

O

X

Mats Green (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

-

-

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

O

O

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

X

-

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.