Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:27

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-03-21

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Information från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, enhetschef Johan Lagerlöf, bitr. enhetschef Mårten Sundmark, kanslirådet Anna Karphammar, rättssakkunnige Samuel Rudvall, politiskt sakkunnige Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo informerade om bilaterala militära samarbeten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 4

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Utskottet behandlade frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2016/17:109.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om ett inkommet EU-dokument:

– Rapport från kommissionen till rådet om genomförandet av förordning (EU) 2016/369 om tillhandahållande av krisstöd inom Unionen, COM(2017) 131.

§ 6

Övriga frågor

Ledamöterna lämnade rapporter från de olika studiebesök, konferenser och resor som de genomfört.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 23 mars 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:27

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

X

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

X

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.