Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Justitieutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-05-11

TID

09.00-09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 2

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (JuU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:131 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU13.

S-, SD-, MP-, C-, och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:165 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU29.

V-ledamoten anmälde reservationer.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Indelning i utgiftsområden

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Inkomna skrivelser

Lista på inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 maj 2017

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:27

§ 1-6

§ 7-9

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

Kent Ekeroth (SD)

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

Susanne Eberstein (S)

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Adam Marttinen (SD)

-

X

Roger Haddad (L)

X

X

Linda Snecker (V)

-

-

Andreas Carlson (KD)

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Crister Spets (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

Gustaf Lantz (S)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-05-02

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.