Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Kulturutskottets protokoll 2016/17:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

Torsdagen den 27 april 2017

TID

Kl. 09.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:26 av den 20 april 2017.

§ 2

Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Fortsattes behandlingen av motioner om spel- och folkbildningsfrågor (jfr prot. 2016/17:25.3 och 2016/17:26.5).

Ärendet bordlades.

§ 3

Skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (KrU2y)

Fortsattes behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:KrU2y.

S- och MP-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 4

Skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över berättelsen om verksamheten i EU under 2016.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande till utrikesutskottet.

 

Kulturutskottet vill inledningsvis understryka att de områden som tas upp i regeringens skrivelse och som ligger inom kulturutskottets beredningsområde, nämligen kultur, ungdom och idrott, är nationella angelägenheter. EU har enbart befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Detta är också något som utskottet vid ett flertal tillfällen lyft fram, bl.a. vid överläggningar med regeringen inom de aktuella områdena.

 

De två övergripande mål som ligger till grund för EU-samarbetet på ungdomsområdet 2010-2018 är att skapa fler och lika möjligheter för alla unga i utbildningen och på arbetsmarknaden och att främja alla ungas aktiva medborgarskap, sociala delaktighet och solidaritet
(skr. 2016/17:115). Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta förutsätter arbete på såväl nationell, regional och lokal som internationell nivå (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 17, s. 157). Utskottet vill dock betona vikten av att åtgärderna inte inkräktar på de enskilda staternas befogenhet på området. Utskottet finner inte att motion 2016/17:3662 (SD) yrkande 67 bör föranleda något initiativ från riksdagens sida. Motionsyrkandet bör därför avstyrkas.

 

Utskottet anser att internationellt samarbete, där olikheter möts, är centralt för utveckling och förnyelse av det svenska kulturlivet. Det är också betydelsefullt att svensk kultur har möjlighet att nå utanför landets gränser. Utskottet vill också peka på kulturens viktiga roll i relationsskapandet med andra länder. Internationalisering och interkulturellt samarbete är en prioriterad uppgift inom kulturpolitiken. Utskottet vill dock understryka att EU när det gäller kulturpolitiken enbart har befogenhet att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder. Detta får inte innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk. Motion 2016/17:3662 (SD) yrkande 68 bör avstyrkas.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde en avvikande mening och ansåg att utskottet borde ha tillstyrkt motion 2016/17:3662 (SD) yrkandena 67–68.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kulturarvsfrågor (KrU6)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:116 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)

Fortsattes behandlingen av EU-kommissionens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och Rådet – Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nordiska rådet

Ledamoten Aron Emilsson (SD) informerade utskottets ledamöter om sessioner från Nordiska rådet.

§ 8

Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

Återupptogs behandlingen av motioner om civila samhället (jfr prot. 2016/17:25.3 och 2016/17:26.5).

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KrU6.

SD-, C-, V- L- och KD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:27

– – – §§

1–2

3–4

5–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

N

N

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

N

N

N

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.