Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-03-21

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Utskottet överlade med statsrådet Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Utrikesdepartementet, om:

KOM(2017) 54 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.1-1353-2016/17)

Preliminär svensk ståndpunkt:
Regeringen välkomnar kommissionens förslag om att utsläpp från flyg inom EES fortsatt ska ingå i EU ETS. Regeringen står bakom överenskommelsen som nåddes i ICAO i oktober 2016 och anser att flyg utanför EES behöver regleras på internationell nivå. Regeringen stödjer därför att flyg utanför EES även fortsättningsvis ska undantas från EU ETS för att lägga ytterligare tyngd på den fortsatta utvecklingen och genomförandet av ett globalt styrmedel som blir verkningsfullt.

Regeringen prioriterar att minska det totala utsläppsutrymmet för alla sektorer inom EU ETS. Regeringen verkar för en så hög auktioneringsandel som möjligt i EU ETS vilket även omfattar flyget, med hänsyn tagen till branschens konkurrenssituation. Regeringen anser att det är viktigt att även flyget omfattas av den linjära reduktionsfaktorn, om flygets utsläpp fortsatt ingår i EU ETS efter 2021.

Regeringen stödjer att kommissionen ska rapportera om genomförandet av det globala styrmedlet under ICAO. Regeringen anser att det återstår arbete för att säkra att det globala styrmedlet genomförs med en hög ambitionsnivå som också höjs efterhand.

Regeringen analyserar förslaget om att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter med bestämmelser om övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp.

Regeringen stödjer förslaget att undanta alla små flygoperatörer då det skulle innebära en oproportionerligt stor administrativ börda för dessa att ingå i

EU ETS. Regeringen anser att det på sikt behöver utformas ett administrativt enklare sätt att ge även dessa operatörer tydliga prissignaler som stimulerar deras deltagande i arbetet med att minska klimatutsläppen.

Regeringen betonar vikten av att den nya lagstiftningen träder i kraft så snart som möjligt för att få en rättslig grund för att kunna utfärda utsläppsrätter bara för flyg inom EES.

V-ledamoten lämnade följande avvikande mening:

Sverige borde i förhandlingarna även driva att flygningar från tredje land inkluderas i EU ETS. Detta skulle bidra till minskade utsläpp från flygsektorn, något som är helt nödvändigt och som också var grundtanken med att inkludera flyget i ETS.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Särskild information om Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)

Statsrådet Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat med medarbetare lämnade kompletterande information om LULUCF och det mandat som regeringen fått av riksdagen att värna det nationella självbestämmandet i skogsfrågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25.

§ 4

Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden (MJU19)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:111.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inställt sammanträde

Kanslichefen meddelade att sammanträdet tisdagen den 28 mars 2017 är inställt.

§ 6

Inbjudan att delta i möte med Vietnams talman

Kanslichefen anmälde en inbjudan från talmannen att delta i möte och middag med Vietnams talman Ngan Thi Kim Nguyens den 6 april 2017.

Ingen ledamot hade möjlighet att delta.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 30 mars 2017

Matilda Ernkrans



MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:27

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

O

-

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.