Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Näringsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017–04–27

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 2

Regional tillväxtpolitik (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 2 av C-ledamoten,

vid punkt 3 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten,

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 5 dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 6 av SD- och V-ledamöterna,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 8 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 9 av C- och V-ledamöterna,

vid punkt 10 av V-ledamoten.

§ 3

Mineralpolitik (NU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 17 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 4 dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 5 av V-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 3 av V-ledamoten.

§ 4

Förslag från NUGUU om uppföljningar

Utskottet informerades av Åsa Westlund (S) om förslag till beslut om två fördjupade uppföljningar från näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering (NUGUU).

Utskottet fattade beslut om att genomföra två fördjupade uppföljningar:

1. Business Sweden – och den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande

2. Sveaskogs markförsäljningsprogram.

Utskottet fattade beslut om att uppföljningen om Business Sweden ska genomföras först.

§ 5

Information om utfrågningen den 2 maj

Utskottet informerades om den planerade offentliga utfrågningen om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat den 2 maj 2017.

§ 6

Deltagare OECD:s forum i Paris

Utskottet informerades om inbjudan till möte med OECD:s Forum i Paris.

§ 7

Information om resa till Västerbotten

Utskottet informerades om den planerade resan till Västerbotten.

§ 8

Information om delegationsresor hösten 2017

Utskottet informerades om de planerade delegationsresorna hösten 2017.

§ 9

Inbjudan från utrikesutskottet

Utskottet informerades om inbjudan från utrikesutskottet till möte med kommissionär Cecilia Malmström för att diskutera kommissionens vitboken om EU:s framtid

§ 10

Information om utskottets ärendeplan

Utskottet informerades om ändringar i ärendeplanen för våren 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet genomför en offentlig utfrågning tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00–14.00, nästa sammanträde därefter beslutade utskottet ska äga rum torsdagen den 4 maj 2017.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 4 maj 2017

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:27

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5-9

§ 10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

Vakant (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

X

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Said Abdu (L)

X

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

X

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.