Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Trafikutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-03-23

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 2

Trafiksäkerhet (TU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:83 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU11.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:84.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU19.

§ 4

Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg (TU15)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:135.

Ärendet bordlades.

§ 5


§ 6

Information från Klimatkommunerna


Ordförande Karin Thomasson (MP), andre vice ordförande Ann-Christine Frickner (C) och Bo Frank (M) från Klimatkommunernas styrelse informerade om kommunernas arbete för att minska klimatpåverkan från transporter.

Inkommen skrivelse

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 30 mars 2017

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:27

§ 1-7

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2017-03-23 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:27

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse gällande viltstängsel vid ombyggnad av Riksväg 19 Ja

sträckan Bjärlöv-Broby
Nationella Viltolycksrådet, dnr: 1565-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.