Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017–03-23

TID

09:30–09:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

§ 2

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:60 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Europarådet (UU13)

Utskottet inledde behandling av skrivelse 2016/17:12 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utskottsresa till New York 21-25 maj 2017

Utskottet beslutade om att resa till New York 21-25 maj 2017.

§ 5

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

– utskottets betänkande 2016/17:UU14 senareläggs på grund av att motionsfristen för redogörelse 2016/17:OSSE1 inte har löpt ut ännu.

– Statsrådet Isabella Lövin via Regeringskansliet inkommit med en skriftlig inbjudan till utskottet att delta vid Havskonferensen den 5-9 juni 2017.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 mars 2017 kl. 11.00


Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 28 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:27

§ 1

§ 2

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Sotiris Delis (M)

O

X

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

X

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.