Protokoll utskottssammanträde 2016/17:27

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27

DATUM

2017-03-02

TID

09:15–09:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:26.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Gymnasieskolan (UbU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU15

M-, SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer. Särskilda yttranden anmäldes av M-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna.

Skolväsendet – grundläggande om utbildningen (UbU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Skolväsendet – övergripande skolfrågor (UbU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 16 mars 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:27

§ 1–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

X

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.