Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Civilutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017-04-27

TID

9.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27.

§ 2

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerade angående rege-ringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning (CU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:125.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU16.

§ 4

Nya regler för europeiska småmål (CU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:123.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU19.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (CU4y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:CU4y.

§ 6

Bokföringsbrott i filialer (CU17)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:149.

Ärendet bordlades.

§ 7

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning (CU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:159 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 9 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:28

§ 1

§ 2

§ 3-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl t.o.m. 170430

-

-

-

-

Tuve Skånberg (KD), ordf.

t.o.m. 170430

X

X

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

X

Hillevi Larsson (S), vice ordf.

t.o.m. 170630

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

X

X

Lars Eriksson (S)

-

-

-

-

Roger Hedlund (SD)

-

-

-

-

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

X

Emma Hult (MP)

-

X

X

X

Mats Green (M)

-

-

-

-

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

X

-

Nooshi Dadgostar (V)

-

X

X

-

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Beckman (M)

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

-

-

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

X

-

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.