Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Kulturutskottets protokoll 2016/17:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

Torsdagen den 4 maj 2017

TID

Kl. 09.30–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:27 av den 27 april 2017.

§ 2

Konstarter och kulturskapares villkor (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2016/17:25.4 och 2016/17:26.6.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU10 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)

Fortsattes behandlingen av EU-kommissionens gemensamma meddelande till Europaparlamentet och Rådet – Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (jfr prot. 2016/1/:27.6).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Utlåtande 2016/17:KrU11 justerades.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om:

– Draft Council conclusions on the role of youth work in supporting young people's development of essential life skills that facilitate their successful transition to adulthood, active citizenship and working life.

– Draft Council conclusions on strategic perspectives for European cooperation in the youth field post 2018.

– Draft Council Resolution on the Structured Dialogue and the future development of the dialogue with young people in the context of policies for European cooperation in the youth field, post 2018.

– Draft Council conclusions on an EU strategic approach to international cultural relations.

– Draft conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on sport as a platform for social inclusion through volunteering.

– Draft Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the European Union Work Plan for Sport
(1 July 2017 – 31 December 2020).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1975-2016/17 och dnr 1992-2016/17).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:28

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.