Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017-03-16

TID

10:00–10:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Skolväsendet lärare och elever (UbU18)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 21 mars 2017

Ulrika Carlsson


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:28

§§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.