Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-05-18

TID

10.00-10.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt

Utskottet återupptog sina överläggningar om utkastet till rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt, 8503/17 SOC 285.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria daterad 2017-05-17 (dnr 1.6.1-2087-2016/17). Se bilaga 2.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt såsom den framgår av bilaga 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Arbetsmarknadsutredningen

Utredare Cecilia Fahlberg Philgren med medarbetare informerade om arbetsmarknadsutredningen.

Vid informationen närvarande även politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD) och politiskt sakkunniga Susanne von Tiedemann (C).

§ 3

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (AU15)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:175 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förfrågan om möte med Rumäniens parlament i riksdagen den 20 september 2017 kl. 10.00–11.00

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2111-2016/17). Se bilaga 4.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 30 maj 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§ 1

§ 2

§ 3-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

O

O

O

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

O

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

O

O

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 3

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:29

Rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt

Avvikande mening (SD)

Regeringen anger i sin ståndpunkt att det är viktigt att framhålla den nationella kompetensen; det är medlemsstaterna som ansvarar för att genomföra de insatser som krävs på arbetsmarknadsområdet. Medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller, nationella system för lönebildning och arbetsmarknadens parters autonomi måste respekteras.

Detta håller Sverigedemokraterna med om. Sverigedemokraterna anser dock inte att den nationella kompetensen värnas i utkastet till rådsslutsatser.

Regeringen skriver att rådsslutsatserna ska utgöra en politisk vägledning för medlemsstaterna och kommissionen uppmuntras att fortsätta ge medlemsstaterna konkreta politiska rekommendationer för att förbättra arbets- och levnadsvillkor i EU. Detta är enligt Sverigedemokraterna att gå för långt. Sverigedemokraterna motsätter sig därför rådsslutsatserna i sin helhet.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.