Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Civilutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-05-09

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

§ 2

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning (CU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:159 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU13.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, och KD-ledamöter anmälde reservationer.

M-, C-, och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Bokföringsbrott i filialer (CU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:149.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU17.

§ 4

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (CU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:151 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU20.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 16 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:29

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S), vice ordf.

t.o.m. 170630

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

-

-

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

-

-

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

-

O

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.