Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:29

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-03-30

TID

09.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Försvarets materielverk (FMV)

Generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhets-området system- och produktionsledning Thomas Engevall informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

§ 3

Samhällets krisberedskap (FöU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fortsatt uppföljning av hur krigsförbanden bemannas

Försvarsutskottet har sedan 2014 följt upp hur bemanningen av krigsförbanden har utvecklats. Redovisningen har gjorts på övergripande stridskraftsnivå för att rapporten ska kunna vara öppen. Försvarsmakten har inför årets uppföljningsrapport meddelat att den efterfrågade informationen numera omfattas av sekretess.

Eftersom informationen som ligger till grund för den uppföljning som försvarsutskottet beslutat inte längre går att redovisa öppet och således inte kan redovisas på det sätt som utskottet planerat, beslutade utskottet att avbryta uppföljningsprojektet och att Försvarsmakten muntligen inom ramen för ett utskottssammanträde ska redogöra för personaluppfyllnaden i Försvarsmaktsorganisation 2016.

§ 5

Reseberättelse

Reseberättelsen från utskottets resa till Tyskland och Polen
den 8–10 mars 2017 anmäldes för utskottet. Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen till handlingarna.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Övriga frågor

Ledamöterna diskuterade planeringsfrågor samt lämnade rapporter från de olika studiebesök, konferenser och resor som de genomfört.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 6 april 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

O

-

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande