Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Justitieutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-06-01

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder för bekämpande av penningtvätt

Utskottet överlade med statssekreteraren Catharina Espmark med medarbetare om kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2016) 826.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2238-2016/17). Regeringens ståndpunkt framgår av promemorian. Statssekreteraren tillade också att regeringen, som framgår av promemorian, gör bedömningen att svensk lagstiftning i huvudsak motsvarar de krav som direktivet ställer och att man kommer att begära en ny överläggning om denna bedömning visar sig felaktig.

Företrädarna för S, M, SD, C, V, L och KD- förklarade att de delar regeringens ståndpunkt.

§ 2

Information inför RIF-råd den 8-9 juni 2017

Statssekreterare Charlotte Svensson med medarbetare informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

§ 4

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (JuU28)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:186 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare (JuU31)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:182 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

En tidsbegränsad vapenamnesti (JuU32)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:185 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Representation vid den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol.

Talmannens beslut om representation vid den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (dnr 2128-2016/17) anmäldes.

Krister Hammarbergh (M) och Adam Marttinen (SD) nominerades att ingå i kontrollgruppen.

Företrädarna från S uppger att de återkommer med besked om vilka ledamöter från S som nomineras.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 8 juni 2017

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Crister Spets (SD)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

Gustaf Lantz (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-05-02

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.